'Skills voor morgen' voor de strategische planning van Gsiw 2017-2019

'Gent, stad in werking' (Gsiw) is een open partnerschap dat bijdraagt tot het voeren van een strategisch, integraal en dynamisch lokaal werkgelegenheidsbeleid in Gent.
Het partnerschap Gsiw bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn die zich engageren om  een gemeenschappelijke strategie uit te werken en initiatieven op te zetten. De Beleidsgroep Gsiw stelt om de 3 jaar een strategisch actieplan op voor meer en beter werk dat met partners uit het werkveld uitgevoerd wordt. Missie, visie en strategie lees je in het Handvest Gsiw voor een sterke toekomst - 2017. 

Het strategisch actieplan 2014 - 2016 is afgelopen. Er werden acties en projecten uitgewerkt  op de 4 prioriteiten Jongeren en werkMigraties en taalbeleid , De vraagzijde aan zet voor meer en beter werk en sociale economie van de toekomst. Een korte round-up van de realisaties kun je hier lezen.
Ondertussen lopen de pilootprojecten zoals Co-searching (jongeren en werk) de werking van het Atiem (migraties) verder en zal het project Havenkanaal zeker zijn weg vinden in de nieuwe strategische planning. 

De Beleidsgroep werkt aan een strategisch plan 2017-2019 '21ste eeuwse vaardigheden op een VUCA arbeidsmarkt' , ook een Europese oproep in de 'New Skills Agenda'.  In een snel veranderende omgeving (cfr. digitalisering, automatisering...) veranderen de verwachtingen naar (nieuwe) werknemers. Bedrijven zoeken (vergeefs) werknemers met sterke soft skills (vb problemsolving, teamworking, sociale vaardigheden), stevige digitale skills zijn een must op de arbeidsmarkt.  Bovendien zijn digitale vaardigheden een noodzaak geworden om volop gebruik te maken van de publieke dienstverlening (vb VDAB). 

Hoe maakt het partnerschap Gsiw hier werk van ? 
1. Op de Beleidsgroep van 20/12/16  nota met verantwoording 'skills voor morgen' voor het strategisch plan Gsiw 2017-2019.

2. Twee omgevingsanalyses:  de eerste (Lieven Tusschans-Stad) met  focus op demografische ontwikkelingen in Gent ( géén krapte wel geschikt arbeidsprofiel is een issue) en de positie van ondernemingen in de Gentse regio in vergelijking met Vlaanderen. De tweede analyse (Tomas Quathoven - VDAB) toont vb  de relatie tussen onderwijsrichtingen en positie de arbeidsmarkt .

Cijfers zijn relatief maar het staat vast dat de polarisering op de arbeidsmarkt  zorgwekkend toeneemt en dat laaggeschoolden altijd verliezen.

2. Voorjaar 2017:  werksessies met partners uit het werkveld om beleidsdoelstellingen op het thema 'New Skills' te formuleren die concreet worden in acties en projecten in de Gentse regio. We rekenen hier op een concreet  engagement van de Beleidsgroep om de juiste stakeholders aan tafel te krijgen.

We formuleren doelstellingen die doelgroepen versterken, die focussen op bemiddelingseffectiviteit , stimulerend zijn in de sectoren en die (kunnen) inwerken op een algemeen vestigingsklimaat (economische bedrijvigheden met groeipotentieel in de regio).   Experten en geïnteresseerden vanuit verschillende invalshoeken (onderwijs, welzijn, werk, economie) zijn stakeholders om de doelstellingen concreet te maken en acties te ontwikkelen. Enkel op die manier kunnen we integraal en cocreatief aan de slag gaan.

3. In juni 2017 werd het strategisch plan voorgelegd. Vanaf september doen we een oproep naar partners in het werkveld om deel te nemen aan actie-en werkgroepen. We krijgen graag signalen uit het werkveld om de Beleidsgroep alert maken op (project)werkingen van (would-be) partners.

 

Rudy Coddens,

Voorzitter Gent, stad in werking